Èesnek medvìdí

Èesnek medvìdí

Allium ursinum

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: èesnekovité (Alliaceae)

 

Vytrvalá, až 50 cm vysoká lysá bylina. Cibule malé, podlouhlé. Lodyhy bezlisté. Listy pøízemní, zpravidla jen dva, široké, elipsovité nebo kopinaté, dlouze øapíkaté. Toulec pod øídkým lichookolíkem dlouze stopkatých kvìtù ze dvou nebo tøí listenù. Kvìty až 1 cm velké, hvìzdicovitì rozložené, okvìtí bílé, šestièetné. Plod tobolka; kvìtenství bez rozmnožovacích cibulek. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste roztroušenì ve vlhèích listnatých lesích od nížin do hor, èasto pospolitì. Pøíbuzný èesnek vinièný (A. vineale) má listy úzce èárkovité, øídké kvìtenství s èetnými rozmnožovacími cibulkami a s okvìtními lístky tmavì nachovì èervenými. Roste na výslunných stráních