Øepík lékaøský

Øepík lékaøský

Agrimonia eupatoria

syn. A. procera

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá, až 1 m vysoká, odstále chlupatá bylina s tlustým oddenkem. Lodyha chudì vìtvená. Listy pøetrhávanì lichozpeøené, lístky kopinatì podlouhlé, zubaté, lodyžní rychle se zmenšující, horní kratší než lodyžní èlánky. Kvìty krátce stopkaté, v jednoduchém, pøímém hroznu; koruny drobné, žluté, opadavé. Kalich huòatý, hluboce a hustì rýhovaný, vnì s vìneèkem za plodu tuhých, odstálých, háèkovitých pøívìskù. Kvete od èervna do srpna. Roste dost hojnì na mezích, podél cest, v køovinatých stráních a na pastvinách od nížin do podhùøí.