Úroèník bolhoj

image

Úroèník bolhoj

Anthyllis vulneraria

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá bylina, lodyhy chlupaté, až 30 cm vysoké, vystoupavé až pøímé. Pøízemní listy lichozpeøené; lístky podlouhle vejèité až kopinaté, koncový mnohem vìtší než postranní. Kulovité hlávky jednotlivé nebo po nìkolika nahlouèené; kvìty bledožluté až èervenavé. Kvete od kvìtna do srpna. Roste na výslunných stráních, loukách i ve svìtlých hájích; je to velmi promìnlivá rostlina, rostoucí od nížin až vysoko do hor. Døíve byl hojnìji pìstován jako tzv. “žlutý jetel”, dnes jen místy na málo výživných pùdách, kde se nedaøí nároènìjším pícninám.