Čekanka obecná

Čekanka obecná

Cichorium intybus

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 150 cm vysoká, mléèící bylina. Lodyhy tupé, pøímé, vìtvené. Pøízemní listy v rùžici, kracovitì laloènaté, øapíkaté, na rubu štìtinatì chlupaté, dolní lodyžní hrálovité, pøisedlé, horní kopinaté. Úbory èetné, zákrovní listeny dvouøadé. Všechny koruny jazykovité, na špièce pìtizubé, modré, zøídka rùžové nebo bìlavé. Nažky bez chmýru, pouze kratièce šupinkatì lemované. Kvete od èervence do øíjna. Roste hojnì podél cest, na pastvinách a mezích od nížin do podhùøí; pìstuje se pro koøeny (cikorka). Jako salátová zelenina se pìstuje pøíbuzný štìrbák zahradní (C. endivia) nejèastìji pod jménem “endivie” nebo “zimní èekanka”.