Černýš luční

Černýš luční

Melampyrum pratense

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Jednoletá, až pùl metru vysoká, zpravidla vìtvená bylina. Listy èárkovitì kopinaté, celokrajné. Kvìty v jednostranném øídkém klasu, dolní vìtšinou oddálené. Cípy kalicha kopinatì štìtinaté; koruny bìlavé až citrónovì žluté, ústí témìø uzavøené. Kvete od kvìtna do záøí. Roste hojnì v lesích, pøi lesních cestách, na pasekách od nížin do hor. Èernýš lesní (M. sylvaticum) má cípy kalicha trojúhelníkovitì kopinaté, koruny žluté až oranžovì žluté s ústím široce otevøeným. Všechny èernýše, ale také kokrhele, všivce, svìtlíky a nìkteré další krtièníkovité rostliny jsou rostliny poloparazitické, což znamená, že mají zelené listy a dovedou si vytváøet organické slouèeniny, ale svými koøeny odnímají sousedním rostlinám vodu a v ní rozpuštìné minerální látky.