Černýš rolní

Èernýš rolní

Melampyrum arvense

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Jednoletá bylina, až 30 cm vysoká, pýøitá. Listy vstøícné, kopinaté; dolní celokrajné, horní v dolní polovinì zastøíhávanì zubaté. Kvìty ve všestranném hustém klasu, listeny nachové, na rubu èernì teèkované. Koruny nachové, v jícnu žlutavé. Kvete od kvìtna do záøí. Roste roztroušenì na polích, úhorech, stráních, na okrajích lesù a køovin od nížin do podhùøí. Pøíbuzný èernýš høebenitý (M. cristatum) má listeny naèervenalé, sedlovitì prohnuté s polovinami pøiloženými, høebenitì zubatými; koruny žlutavì bílé, nachovì nabìhlé. Èernýš hajní (M. nemorosum) má listeny ploché, modrofialové a koruny zlatožluté. Všechny èernýše, ale také kokrhele, všivce, svìtlíky a nìkteré další krtièníkovité rostliny jsou rostliny poloparazitické, což znamená, že mají zelené listy a dovedou si vytváøet organické slouèeniny, ale svými koøeny odnímají sousedním rostlinám vodu a v ní rozpuštìné minerální látky.