Černohlávek obecný

Černohlávek obecný

Prunella vulgaris

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá, roztroušenì chlupatá nebo lysá, až 30 cm vysoká bylina s lodyhami èasto hnìdofialovì zabarvenými, vystoupavými. Listy øapíkaté, vejèitì oválné, celokrajné až vroubkovanì zubaté, nejvyšší pár tìsnì pod kvìtenstvím. Kvìty v krátkém nahlouèeném lichoklasu v úžlabí listenù, zpravidla fialovì hnìdých. Koruny modrofialové, zøídka bìlavé, horní pysk vysoko vyklenutý a brvitý. Tvrdky lesklé. Kvete od kvìtna do záøí. Roste obecnì na pastvinách, sušších loukách, ve svìtlých lesích a podél cest. Pøíbuzný èernohlávek velkokvìtý (P. grandiflora) má kvìty vìtší, nejhoøejší pár listù od kvìtenství oddálený; roste na výslunných stráních a lesostepích v teplejších územích.