Česnáček lékařský

Česnáček lékařský

Alliaria petiolata

syn. A. officinalis

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Dvouletá až vytrvalá bylina, vìtšinou lysá; pøi rozemnutí voní po èesneku. Lodyhy pøímé, zpravidla ojínìné a nevìtvené. Dolní listy dlouze øapíkaté, srdèité, vroubkovanì zubaté; lodyžní krátce øapíkaté, vejèitì až podlouhle trojúhelníkovité, nepravidelnì zubaté. Kvìty drobné, bílé, šešule velké, na stejnì tlustých stopkách šikmo odstálé nebo vzpøímené. Kvete od dubna do èervna. Roste ve vlhèích lesích, køovinách, sutích, na stinných rumištích, zdech i v zahradách velmi hojnì od nížin do podhùøí.