Česnek žlutý

Česnek žlutý

Allium flavum

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: èesnekovité (Alliaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 50 cm vysoká bylina s vejèitými cibulemi. Listy témìø oblé, duté, úzce èárkovité, sivì ojínìné. Toulec ze dvou nestejnì dlouhých listenù. Kvìtenství žlutých kvìtù bez rozmnožovacích cibulek, tyèinky vyènívají ze zvonkovitého žlutého okvìtí, tobolky trojboce vejèité. Kvete od èervna do srpna. Roste roztroušenì na výslunných stráních, skálách a písèinách v nižších polohách karpatské oblasti. Na podobných místech roste èesnek horský (A. montanum) s kvìty rùžovými až svìtle fialovými v kulatém okolíku.