Čilimník černající

Èilimník èernající

Lembotropis nigricans

syn. Cytisus nigricans

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Drobný polokeø s pøímými zelenými, pøitiskle chlupatými vìtvemi. Listy jsou øapíkaté, trojèetné, lístky špièaté obvejèité, tmavozelené, na rubu svìtlejší a nìkdy pøitiskle chlupaté. Žluté kvìty jsou v bohatých hroznech (bez listenù), sušením èernají. Lusky jsou hnìdoèerné, olysalé. Kvete od kvìtna do srpna. Roste na výslunných stráních, skálách a v sušších lesích od nížin do podhùøí. Èasto se pìstuje pøíbuzný štìdøenec odvislý (Laburnum anagyroides), statný keø s pøevislými hrozny velkých žlutých kvìtù, známý jako tzv. “zlatý d隝”; jeho semena však jsou jedovatá a nebezpeèná hlavnì pro dìti.