Čistec lesní

Èistec lesní

Stachys sylvatica

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká, odstále mìkce chlupatá bylina. Lodyhy pøímé, nahoøe žláznatì lepkavé. Listy dlouze øapíkaté, široce srdèité, zubaté. Lichopøesleny chudokvìté, zpravidla šestikvìté, listenaté; kvìty temnì nachové. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì ve vlhèích lesích, v køovinách a na pasekách od nížin do hor. Pøíbuzný èistec bahenní (S. palustris) má listy témìø pøisedlé, kopinaté a kvìty svìtle nachové. Jemu podobný je èistec pøímý (S. recta) s kvìty svìtle žlutými.