Ďáblík bahenní

Ďáblík bahenní

Calla palustris

 

Øád: áronokvìté (Arales)

Èeleï: áronovité (Araceae)

 

Vytrvalá, až 30 cm vysoká vodní bylina s oddenkem dutým, zeleným. Lodyhy lysé, bezlisté, s krátkou, krátce stopkatou válcovitou palicí ukrytou v toulci, uvnitø bíle, vnì zelenavì zbarveném. Listy dvouøadé, dlouze øapíkaté, okrouhle srdèité. Kvìty žlutozelené, drobné, bezobalné; bobule èervené. Kvete od kvìtna do srpna. Roste vzácnì v tùních, slepých ramenech a na rašeliništích od nížin do podhùøí; na lokalitì vytváøí vìtšinou dosti husté, menší nebo rozsáhlé porosty, zøídka roste jednotlivì. Je to rostlina slabì jedovatá, chránìná.