Řeřišnice luční

Řeřišnice luční

Cardamine pratensis

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Vytrvalá bylina, 20 – 40 cm vysoká, s krátkým oddenkem a pøímými dutými lodyhami. Pøízemní listy v chudé rùžici, lichozpeøené, až s osmi jaømy vejèitì okrouhlých, zubatých lístkù; lodyžní listy peøenoseèné s èárkovitými, zpravidla celokrajnými úkrojky. Kvìty èasto v bohatém hroznu, nafialovìlé nebo bílé, zøetelnì fialovì žilkované. Prašníky žluté; šešulky pøímo odstálé, èárkovité, bez zobanu. Kvete od dubna do èervna. Roste hojnì na vlhkých loukách od nížin až do hor. Pøíbuzná øeøišnice hoøká (C. amara) má lodyhy s døení, kvìty bílé, prašníky tmavofialové.