Šťovík kyselý

Šťovík-kyselý

Rumex acetosa

 

Øád: rdesnokvìté (Polygonales)

Èeleï: rdesnovité (Polygonaceae)

 

Vytrvalá, pøes 50 cm vysoká bylina. Dolní lodyžní listy podlouhle vejèité, støelovité, s laloky špièatými, smìøujícími dolù. Palisty srostlé v zubaté až tøásnité botky. Kvìtenství nahlouèená; kvìty se zelenavým okvìtím. Krovky okrouhle vejèité, pøi spodinì s drobným okrouhlým mozolkem, vnìjší lístky okvìtí za plodu nazpìt ohnuté. Kvete od kvìtna do èervence. Roste hojnì, místy obecnì na vlhèích loukách a travnatých místech od nížin do hor. Pro vysoký obsah organických kyselin má nápadnou svíravì kyselou chu. Pøíbuzný šovík kadeøavý (R. crispus) má krovky široce srdèité a dolní listy nápadnì kadeøavé; je význaèným plevelem.