Šťovík menší

Šťovík menší

Rumex acetosella

 

Øád: rdesnokvìté (Polygonales)

Èeleï: rdesnovité (Polygonaceae)

 

Vytrvalá, èasto èervenì nabìhlá bylina s lodyhami asi ètvrt metru vysokými, poléhavými až pøímými. Listy úzce hrálovité, dlouze øapíkaté, horní šípovitì èárkovité. Kvìtenství krátká; kvìty s drobným zelenavým okvìtím, za plodu tøi lístky zvelièelé a vytrvávající (tzv. krovky), vejèité až elipsovité, celokrajné, s vyniklou žilnatinou. Kvete od kvìtna do srpna. Pro vysoký obsah organických kyselin má nápadnou svíravì kyselou chu. Roste hojnì na písèinách, pastvinách a v jetelištích od nížin do podhùøí.