Šalvěj luční

Šalvěj luční

Salvia pratensis

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá bylina, až pøes pùl metru vysoká, chlupatá. Lodyhy vìtšinou pøímé, nahoøe žláznaté, s pøízemní rùžicí listù. Listy dlouze øapíkaté, široce až podlouhle kopinaté, na spodinì zpravidla srdèité, mìlce laloènatì vroubkované, svraskalé; lodyžní listy zpravidla chybìjí. Lichopøesleny chudokvìté, kvìty velké, modré, zøídka rùžové nebo bìlavé; horní pysk obloukem zakøivený, dolní krátký. Kvete od kvìtna do srpna. Roste dost hojnì na suchých stráních, loukách, v køovinách a na mezích, hlavnì v teplejších oblastech. Pøíbuzná šalvìj lepkavá (S. glutinosa) má kvìty svìtle žluté, žláznatì pýøité, dolní pysk hnìdì skvrnitý a listy hrálovité. Je hojnìjší hlavnì v Karpatech.