Šmel okolikatý

Šmel okolikatý

Butomus umbellatus

 

Øád: žabníkokvìté (Alismatales)

Èeleï: šmelovité (Butomaceae)

 

Vytrvalá, až 150 cm vysoká bahenní bylina s plazivým oddenkem a pøízemní rùžicí listù, dole pochvatých, trojbokých, nahoøe èárkovitých. Kvìty narùžovìlé, ve vícekvìtých kvìtenstvích na vrcholu pøímého, oblého, jednoduchého stvolu. Okvìtní lístky po tøech ve dvou kruzích, vnitøní korunovité, obvejèité, tyèinek devìt. Plody mìchýøky. Kvete od èervna do srpna. Roste roztroušenì pøi bøezích vod a v pøíkopech od nížin do pahorkatin v teplejších oblastech.