Štírovník růžkatý

Štírovník růžkatý

Lotus corniculatus

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá bylina, oddenek mnohohlavý, lodyhy poléhavé nebo vystoupavé, až 30 cm dlouhé, zøetelnì hranaté, plné. Listy lichozpeøené, pìtièetné; lístky lysé, celokrajné, obkopinaté, na rubu sivozelené. Kvìty velké, krátce stopkaté, okoliènatá kvìtenství chudá; koruny sytì žluté, vnì zpravidla naèervenalé. Kvete od kvìtna do záøí. Roste hojnì na loukách, pastvinách a køovinatých stráních od nížin do hor. Pøíbuzný štírovník bažinný (L. uliginosus) má lodyhu dutou, oblou, kvìtenství bohatší a roste na mokrých loukách.