Štětka lesní

Štětka lesní

Dipsacus sylvestris

syn. D. fullonum

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: štìtkovité (Dipsacaceae)

 

Dvouletá statná, až pøes 150 cm vysoká bylina s lodyhami pøímými, na hranách osténkatými. Pøízemní listy v rùžici, lodyžní podlouhle kopinaté, vstøícné, spodinou párovitì srostlé, na okraji a støedním žebru osténkaté. Stopky strboulù hustì ostnité, kvìty bledì fialové, zøídka bìlavé; zákrovní listeny vìtšinou delší než strboul. Kvìtní listeny šídlovitì osténkaté, delší než kvìty. Kvete v èervenci a srpnu. Roste na náplavech, pastvinách, rumištích a podél cest v nižších polohách. Suché strbouly se používají k dekoraci.