Žabník jitrocelový

image

Žabník jitrocelový

Alisma plantago-aquatica

 

Øád: žabníkokvìté (Alismatales)

Èeleï: žabníkovité (Alismataceae)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká bylina, vodní nebo bahenní, s krátkým ztlustlým oddenkem. Ponoøené listy èárkovitì podlouhlé, vyènívající nad hladinu, dlouze øapíkaté, široce vejèité, špièaté. Kvìty drobné, stopkaté, v bohatì pøeslenité latì; kalichy i koruny trojèetné, korunní lístky obvejèité, bílé, zøídka narùžovìlé. Tyèinek šest; plody nažky. Kvete od èervna do záøí. Roste na bøezích stojatých vod a v pøíkopech od nížin do podhùøí velmi hojnì, místy obecnì. Pøíbuzná šípatka støelovitá (Sagittaria sagittifolia) je vodní rostlina s listy støelovitými, kvìty vìtšími, bílými; korunní lístky pøi spodinì s èernì fialovou skvrnou.