Žebrovice různolistá

image

Žebrovice různolistá

Blechnum spicant

syn. Struthiopteris spicant

Øád: žebrovicotvaré (Blechnales)

Èeleï: žebrovicovité (Blechnaceae)

 

Horská kapradina, s dvojakými listy stejnì jako pérovník (strana 65). Z hustì plevinatého oddenku vyrùstají zprvu listy vnìjší, jalové, pøezimující, kožovité, až k vøetenu peøenoseèné; úkrojky tmavozelené, èárkovitì kopinaté, celokrajné. Výtrusné listy nepøezimují, vyrùstají ze støedu rùžice, jsou delší, vzpøímené, až 40 cm vysoké, oddálenì zpeøené v èárkovité, na okraji ohnuté úkrojky, na rubu s èárkovitými kupkami výtrusnic, které dozrávají od èervna do záøí. Roste ve stinných horských lesích, zejména ve smrèinách, èasto pospolitì, v nižších polohách velmi vzácnì.