Žindava evropská

image

Žindava evropská

Sanicula europaea

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: máèkovité (Eryngiaceae)

 

Vytrvalá bylina s plazivým kratším oddenkem. Lodyhy pøímé, až 40 cm vysoké, hranaté. Pøízemní listy øapíkaté, srdèitì okrouhlé až pìtidílné, úkrojky dvou- nebo trojklané, ostøe zubaté; lodyžní jeden nebo dva, pøisedlé. Kvìty v bohatých drobných okolíècích, skládající chudý okolík; koruny drobné, bìlavé, tyèinky z koruny vyènívající. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste v listnatých lesích a køovinách na stráních od nížin do hor; místy chybí, hojnìjší je v podhùøí.