Bìlomech sivý

Bìlomech sivý

Leucobryum glaucum

 

Øád: dvouhrotcotvaré (Dicranales)

Èeleï: bìlomechovité (Leucobryaceae)

 

Tvoøí rozsáhlé polštáøovité porosty, které vydatnì nasávají vodu podobnì jako rašeliníky. Listnaté lodyžky mají lístky celokrajné s okrajem ohrnutým, až ke špièce rourkovitì stoèeným, bez støedního žebra. Dvoudomý mech, jen velmi výjimeènì plodný; samièí rostliny mají štìt 1 – 2 cm vysoký, temnì nachový. Roste na chudých pùdách v jehliènatých lesích, pøedevším v borech.