Bříza bělokorá

Bøíza bìlokorá

Betula pendula

syn. B. verrucosa, B. alba

Øád: bukokvìté (Fagales)

Èeleï: bøízovité (Betulaceae)

 

Vìtšinou statný strom se štíhlým pøímým kmenem a bílou borkou, pøíènì se olupující v papírovitých pásech; pøi spodinì kmeny hluboce brázdité. Listy zpravidla kosníkovité až srdèitì trojúhelníkovité, jemnì zašpièatìlé, zcela lysé, mimo spodinu dvakrát pilovité. Samèí i samièí jehnìdy pøevislé, prašníky žluté, blizny purpurové. Nažky køídlaté, køídla širší než nažky. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste hojnì v lesích, na stráních i skálách; èasto se vysazuje. Pøíbuzná bøíza pýøitá (B. pubescens) má vìtve nepøevislé a v mládí chlupaté podobnì jako listy.