Břečťan popínavý

Bøeèan popínavý

Hedera helix

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: aralkovité (Araliaceae)

 

Vždyzelená liána s pøièepivými koøínky, kterými se pøidržuje podkladu. Listy stále zelené, kožovité, vstøícné, dlouze øapíkaté, lysé, lesklé a dvojtvaré; nekvetoucí vìtve mají listy dlanitì troj- až pìtilaloènaté, kvetoucí celokrajné, vejèité až široce kopinaté. Kvìty pìticípé, zelenavé, v dlouze stopkatých okolících. Plody kulaté èerné bobule. Kvete v záøí a øíjnu. Roste od nížin do hor v lesích a v houštinách, pne se po skálách a po kmenech stromù. Kvete a plodí jen zøídka. Èasto se pìstuje pro ozdobu.