Bažanka vytrvalá

Bažanka vytrvalá

Mercurialis perennis

 

Øád: pryšcokvìté (Euphorbiales)

Èeleï: pryšcovité (Euphorbiaceae)

 

Vytrvalá dvoudomá bylina s plazivým oddenkem. Lodyhy zpravidla pøímé, oblé, nerozvìtvené, lysé. Listy øapíkaté, podlouhle vejèité až elipsovitì kopinaté, vroubkovanì zubaté, zpravidla pøitiskle chlupaté. Kvìty jednopohlavné, drobné, zelenavé, pestíkové, dlouze stopkaté, jednotlivé nebo po dvou, prašníkové v klubíèkách, skládající tuhé, øídké hrozny. Tobolky štìtinaté. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste ve stinných listnatých lesích od nížin do hor. Pøíbuzná bažanka roèní (M. annua) je jednoletá; lodyha je ètyøhranná, rozvìtvená, pestíkové kvìty témìø pøisedlé.