Babyka obecná

Babyka obecná
Acer campestre

Øád: mýdelníkokvìté (Sapindales)
Èeleï: javorovité (Aceraceae)

Keø nebo stromek, èasto se zprohýbaným kmenem; vìtévky køídlaté s korkovými lištami. Listy dlanitì troj- až pìtilaloènaté, s laloky celokrajnými, tupými a záøezy ostrými. Kvìty žlutozelené, pýøité, v pøímých chocholících. Chlupaté dvounažky mají køídla rovnovážnì rozestoupená. Kvete od kvìtna do èervna. Roste hojnì v køovinatých stráních a svìtlých lesích v nižších polohách teplejších oblastí, v pahorkatinì øidèeji