Barborka obecná

Barborka obecná

Barbaraea vulgaris

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Dvouletá lysá bylina, až pøes pùl metru vysoká. Dolní listy peøenodílné s koncovým úkrojkem okrouhle vejèitým; horní obvejèité, hluboce zubaté až peøenoklané, støelovitì objímavé s oušky odstálými. Kvìtní hrozny husté, stopky odstálé; kvìty zlatožluté, korunní lístky témìø dvakrát delší než lístky kališní. Šešule nezaškrcované, pøímo odstálé na krátkých stopkách. Kvete od kvìtna do èervence. Roste hojnì na loukách, v pøíkopech a u potokù, ale také na polích a v zahradách od nížin do hor.