Barvínek menší

Barvínek menší

Vinca minor

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: toješovité (Apocynaceae)

 

Vytrvalá bylina s døevnatým oddenkem dlouze plazivým, koøenujícím. Nekvetoucí lodyhy plazivé, koøenující, pøi spodinì nìkdy døevnatìjící, kvetoucí, krátké, nejvýše 20 cm vysoké, pøímé nebo vystoupavé. Listy kožovité, vstøícné, vždyzelené, podlouhle kopinaté až elipsovité, celokrajné, lysé. Kvìty dlouze stopkaté, v úžlabí listù, jednotlivé, pìtièetné. Koruny øepicovité, svìtle modré až modrofialové, zøídka bìlavé nebo narùžovìlé, cípy zakøivené, obvejèitì klínovité. Plodem dva naspodu srostlé mìchýøky. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste roztroušenì v listnatých lesích a køovinách od nížin do podhùøí; pìstuje se pro ozdobu, zplaòuje a místy zdomácòuje. Øíká se mu také “brèál”. Chránìná rostlina. S listy opadavými a na okraji brvitými roste vzácnì na jižním Slovensku na lesostepních stráních barvínek bylinný (V. herbacea), který je také chránìnou rostlinou.