Bedla vysoká

Bedla vysoká

Lepiota procera

syn. Macrolepiota procera

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: žampiónovité (Agaricaceae)

 

Tøeò až 35 cm vysoký; klobouk zprvu kulovitì sklenutý, nìkdy s hrbolkem ve støedu, pozdìji široce rozložený, hnìdavý s tmavšími roztrhanými šupinami na povrchu. Dužnina a lupeny bílé nebo bìlavé. Hlíznatý tøeò s pohyblivým prstencem. Roste od léta do podzimu ve smrèinách, ale i v jiných jehliènatých nebo smíšených lesích od nížin do hor. Pro význaènou koøennou chu se hojnì sbírá a rùznì upravuje. Tìžko zamìnitelná houba, snad jen s pøíbuznou bedlou èervenající (L. rhacodes), která má pevnì pøirostlý prsten a dužninu na øezu oranžovì èervenající.