Bedrník obecný

Bedrník obecný

Pimpinella saxifraga

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: miøíkovité (Apiaceae, syn. okoliènaté – Umbelliferae)

 

Vytrvalá bylina, až pøes pùl metru vysoká. Lodyhy oblé, jemnì rýhované, plné. Dolní listy lichozpeøené, dlouze øapíkaté, lístky hluboce zubaté, pøisedlé: èepele nejhoøejších listù zpravidla zakrnìlé. Prostøední listy pochvatì pøisedlé. Okolíky i okolíèky bez obalù a obalíèkù; kvìty velmi drobné, koruny bílé, rùžové nebo nažloutlé. Dvounažky žebernaté. Kvete od èervence do záøí. Roste velmi hojnì na stráních, mezích, pastvinách, suchých loukách a na okrajích lesa od nížin do hor. Pøíbuzný anýz obecný (Anisum vulgare) byl døíve hojnì pìstován jako koøení pro vysoký obsah silic.