Bertrám obecný

Bertrám obecný

Ptarmica vulgaris

syn. Achillea ptarmica

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 1 m vysoká bylina s døevnatým plazivým oddenkem. Lodyhy pøímé, hustì listnaté. Listy èárkovitì kopinaté, pøisedlé, ostøe chrupavèitì pilovité. Úbory velké, v chudoèetných kvìtenstvích; zákrovy polokulovité, listeny tmavohnìdì lemované. Støedové kvìty špinavì bílé, bílých jazykovitých kvìtù, dlouhých jako zákrov, je až dvanáct. Kvete od èervence do záøí. Roste u vod, v pøíkopech a na vlhkých loukách od nížin do podhùøí. Døíve se èastìji pìstoval zvláštì v “plnokvìtých” formách, ale místy je dosud velmi oblíben.