Bez èerný

Bez èerný

Sambucus nigra

 

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: zimolezovité (Caprifoliaceae)

 

Vìtšinou keø, ale také tenkokmenný nízký stromek s vìtvemi vyplnìnými bílou døení (známá “duše”). Listy lichozpeøené se dvìmi jaømy elipsovitých až podlouhlých, zašpièatìlých, mimo spodinu u øapíku pilovitých lístkù. Plochá kvìtenství vrcholiènatá, bohatá, kvìty pronikavì vonné, žlutavì bílé. Plody lesklé èerné peckovièky. Kvete v èervnu a èervenci. Roste hojnì v køovinách, lesích, u plotù a na rumištích od nížin do podhùøí. Kvìtenství a plody jsou jedlé a chutné, listy a kùra jsou mírnì jedovaté!