Bez červený

Bez červený

Sambucus racemosa

 

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: zimolezovité (Caprifoliaceae)

 

Keø s vìtvemi vyplnìnými žlutohnìdou døení. Listy lichozpeøené se dvìma až tøemi jaømy podlouhlých až elipsovitých, k øapíku drobnì pilovitých a na rubu jemnì a tence vlnatých lístkù. Hroznovitá kvìtenství kulovitá až vejèitá; kvìty zelenavì žluté. Peckovièky èervené. Kvete od dubna do kvìtna. Roste dost hojnì na pasekách a pøi okrajích lesù od pahorkatin do hor. Plody nejedlé, syrové pro dìti jedovaté!