Bika ladní

Bika ladní

Luzula campestris

 

Øád: sítinokvìté (Juncales)

Èeleï: sítinovité (Juncaceae)

 

Vytrvalá bylina, trsnatá, až 15 cm vysoká, zpravidla výbìžkatá. Lodyhy pøímé. Listy èárkovité, dlouze, ale øídce brvité. Drobné kvìty v chudokvìtých strboulech, skládajících kuželovitá kvìtenství. Lístky okvìtí po šesti, hnìdé stejnì dlouhé, kopinaté, špièaté, mázdøitì lemované. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste hojnì na mezích, loukách, ve svìtlých lesích a na holích od nížin do hor. Pøíbuzná bika hajní (L. luzuloides, syn. L. albida, L. nemorosa) je statnìjší, s okvìtím zpravidla bìlavým. Bika chlupatá (L. pilosa) má kvìty jednotlivé, stopkaté, v bohatém kvìtenství.