Blín černý

Blín èerný

Hyoscyamus niger

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: lilkovité (Solanaceae)

 

Jedno- nebo dvouletá bylina, až 80 cm vysoká, žláznatì huòatá. Lodyhy pøímé, hustì listnaté. Listy støídavé, chobotnatì vykrajované, dolní øapíkaté, horní poloobjímavé. Kvìty v úžlabí horních listù. Kalichy válcovitì zvonkovité, žláznatì chlupaté, sítnatì žilkované; koruny nálevkovité, kalnì nažloutlé, fialovì sítnaté, ústí zpravidla naèervenale fialové. Prašníky fialové, tobolky víèkaté s èernohnìdými semeny. Celá rostlina je jedovatá, zvláštì nebezpeèná jsou semena! Kvete od èervna do øíjna. Roste na rumištích, návsích a podél cest, ale i jako plevel v polích, hojnìji v teplejších oblastech.