Blatouch bahenní

Blatouch bahenní

Caltha palustris

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: èemeøicovité (Helleboraceae)

 

Vytrvalá, lysá bylina se svazèitými koøeny, lodyhy pøímé, nìkdy vystoupavé a koøenující. Dolní listy øapíkaté, horní až pøisedlé, èepele srdèité až ledvinité nebo okrouhlé, ostøe pilovité, lesklé. Kvìty žluté, lesklé, pìtièetné, nerozlišené v kalich a korunu. Plod zobánkovitý mìchýøek. Kvete od dubna do èervna. Roste hojnì na bøezích potokù, na vlhkých loukách a v pøíkopech od nížin do hor.