Bledule jarní

Bledule jarní

Leucojum vernum

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: amarylkovité (Amaryllidaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 30 cm vysoká mírnì jedovatá bylina s kulovitými cibulemi. Pøízemní listy tøi nebo ètyøi, èárkovité, tmavozelené. Kvìty nicí, jednotlivé, výjimeènì po dvou. Všechny lístky šestièetného okvìtí stejnì dlouhé, bílé se žlutavì zelenou skvrnou na špièce. Kvete od února do dubna. Roste ve stinných listnatých lesích, na luzích a vlhkých loukách od nížin do hor, kde je èastìjší; pìstuje se pro ozdobu. Rostlina chránìná. Pøíbuzná bledule letní (L. aestivum), jak už jméno napovídá, kvete pozdìji, až v kvìtnu, a má tøi až sedm menších kvìtù na nestejnì dlouhých stopkách; roste velmi vzácnì na jižní Moravì a na jižním Slovensku. Rostlina pøísnì chránìná.