Bodlák obecný

Bodlák obecný

Carduus acanthoides

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Bylina dvouletá, až 1 m vysoká, lodyhy úzce køídlatì ostnité. Listy podlouhle kopinaté až peøenoseèné, kadeøavì sbíhavé; úkrojky ostnitì zubaté. Úbory na vzpøímených, krátkých, køídlatì ostnitých stopkách. Zákrovy kulovitì vejèité, listeny pichlavì ostnité. Kvìty rùžovofialové. Kvete od èervna do záøí. Roste roztroušenì na pastvinách, rumištích a podél cest od nížin do podhùøí, zejména v teplejších oblastech. Pøíbuzný bodlák kadeøavý (C. crispus) má lodyhy i vìtve široce kadeøavì køídlaté, listy chobotnatì peøenoklané a úbory po nìkolika nahlouèené.