Bojínek luční

Bojínek luèní

Phleum pratense

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, až 1 m vysoká tráva, hustì trsnatá, s èetnými jalovými výbìžky. Stébla pøímá nebo v kolénkách vystoupavá. Èepele lysé, drsné. Tlustý, pøi ohnutí nelaloènatý šedozelený lichoklas má klásky témìø pøisedlé. Plevy bìlavì suchomázdøité, na zelenavém kýlu brvité, krátce osinkaté, plucha bìlomázdøitá, prašníky fialové. Kvete od èervna do srpna. Roste hojnì na loukách a mezích od nížin do podhùøí, èastìji v nižších polohách; èasto se též pìstuje jako pícnina.