Bolševník obecný

Bolševník obecný

Heracleum sphondylium

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: miøíkovité (Apiaceae, syn. okoliènaté – Umbelliferae)

 

Statná bylina, až 150 cm vysoká, vytrvalá, nepøíjemnì páchnoucí. Lodyhy pøímé, brázdité, štìtinatì chlupaté, duté. Listy velké, dolní žlábkovitì øapíkaté, horní pøisedlé s nafouklými pochvami, zpeøené; úkrojky nesoumìrnì laloènaté až peøenoklané, vroubkované nebo zubaté. Okolíky velké, obaly zpravidla chybìjí, obalíèky brvité, koruny vìtšinou paprskující, bílé nebo nažloutle zelenavé. Kvete od èervna do záøí. Roste velmi hojnì na vlhèích loukách, rumištích a podél cest od nížin do hor, místy obecnì; je to promìnlivá rostlina. V posledních desetiletích se šíøí z parkù podél cest bolševník velkolepý (H. mantegazzianum), až 3 m vysoká a nebezpeènì jedovatá rostlina, zpùsobující za sluneèných dnù pøi dotyku poranìných míst na lodyze nebo listech dlouhotrvající a zánìtlivé otoky!