Borůvka černá

Borùvka èerná

Vaccinium myrtillus

 

Øád: vøesovcokvìté (Ericales)

Èeleï: borùvkovité (Vacciniaceae)

 

Nízký, hustì vìtvený keøík s plazivými kmínky a vzpøímenými vìtvemi. Listy opadavé, støídavé, vejèitì okrouhlé, špièaté, jemnì pilovité, z obou stran zelené, lysé. Kvìty jednotlivé v úžlabí listù, na stopkách, nicí; koruny kulovitì baòkovité, bledì zelené a narùžovìlé. Zralé jedlé bobule – borùvky – kulaté, èernomodré, vìtšinou ojínìné. Kvete od dubna do èervence. Roste hojnì v lesích od nížin až vysoko do hor. Pøíbuzná klikva bahenní (Oxycoccus palustris, syn. O. quadripetalus) s korunami hluboce ètyødílnými roste na rašeliništích a horských holích.