Borovice černá

Borovice èerná

Pinus nigra

 

Øád: borovicotvaré (Pinales)

Èeleï: borovicovité (Pinaceae)

 

Statný strom s kùrou na kmeni šedoèernou, borka je hluboce brázditá. Jehlice jsou delší než u borovice lesní, 8 – 15 cm dlouhé, tmavozelené, tuhé, ostøe špièaté. Kvete v èervnu a èervenci. Samèí šištice jsou válcovité, žlutavé, tyèinky s narùžovìlým spojidlem. Samièí šištice jsou za kvìtu karmínovì èervené až nafialovìlé, ojínìné, dozrávající až tøetím rokem ve velké, leskle žlutohnìdé šišky se semennými šupinami naspodu èernohnìdými. Roste od vápencových pøedhoøí východních Alp až do Støedomoøí. Je èasto vysazována v suchých lesích celé støední Evropy. Pìstuje se také jako okrasný strom v parcích.