Borovice lesní

Borovice lesní

Pinus sylvestris

 

Øád: borovicotvaré (Pinales)

Èeleï: borovicovité (Pinaceae)

 

Strom s kùlovým koøenem a široce kulovitou až plochou korunou. Kùra na mladých vìtvích je zelená, pozdìji rezavìjící, na starých kmenech se mìní v šedohnìdou, na øezu èervenohnìdou borku. Jehlice jsou po dvou na kratièkých, kolcovitì zkrácených vìtvièkách. Kvete od dubna do èervna; samèí šištice jsou sírovì žluté, samièí jednotlivé nebo po dvou až po tøech na koncích vìtví, rùžovì èervené, zrající dva roky. Roste pùvodnì v nížinách a v pahorkatinì, na vøesovištích a na skálách. Hojnì se vysazuje na chudých a písèitých pùdách. V parcích se èasto pìstuje pøíbuzná borovice vejmutovka (P. strobus) se sivozelenými dlouhými jehlicemi ve svazeècích po pìti; pùvodní je v Severní Americe.