Bršlice kozí noha

Bršlice kozí noha

Aegopodium podagraria

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: miøíkovité (Apiaceae, syn. okoliènaté – Umbelliferae)

 

Statná vytrvalá bylina, témìø 1 m vysoká, s lodyhami dutými a hranatými a s podzemními výbìžky. Listy zpravidla pochvatì øapíkaté, dolní dvakrát, horní jednoduše trojèetné; lístky vejèité, øapíèkaté, postranní obvykle laloènaté, pilovitì zubaté. Okolíky a okolíèky bez obalù a obalíèkù; koruny drobné, bílé nebo narùžovìlé, dvounažky svìtle hnìdé, žebernaté. Kvete v èervnu a èervenci. Roste hojnì ve vlhèích lesích, v pøíkopech, houštinách a je úporným plevelem v zahradách.