Bračka rolní

Bračka rolní

Sherardia arvensis

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: moøenovité (Rubiaceae)

 

Jednoletá drsnì chlupatá bylina s poléhavými nebo vystoupavými lodyhami, až 30 cm dlouhými, vìtvenými, ètyøhrannými. Listy ve ètyøèetných pøeslenech, horní až šestièetné, kopinaté až podlouhlé, špièaté, jednožilné, štìtinatì brvité. Kvìty v chudokvìtých úžlabních kvìtenstvích; koruny drobné, svìtle fialové. Plod dvounažka. Kvete od èervna do øíjna. Roste dost hojnì jako polní plevel od nížin do podhùøí, èastìji na vápenitých podkladech.