Bramboøík nachový

Bramboøík nachový

Cyclamen purpurascens

syn. C. europaeum

Øád: prvosenkokvìté (Primulales)

Èeleï: prvosenkovité (Primulaceae)

 

Vytrvalá bylina s podzemní zploštìle kulovitou hlízou. Listy v pøízemní rùžici, dlouze øapíkaté, srdèitì okrouhlé, masité, mìlce vroubkované, svrchu tmavozelené, bìlavì skvrnité, na rubu karmínové. Stopky kvìtní až 15 cm vysoké, za plodu šroubovitì stoèené, pøevislé. Kvìty nachovì rùžové, vonné, koruna v ústí tmavší, s cípy nazpìt obrácenými. Tobolka kulatá. Kvete od èervence do záøí. Roste v listnatých lesích a køovinách, zpravidla na vápencových podkladech, pouze ve východním Bavorsku, roztroušenì v sousedním Rakousku a jižních územích Èech a Moravy. Chránìná rostlina. Pìstovaný bramboøík perský (C. persicum) s kvìty rùznobarevnými pochází z Persie .