Brslen evropský

Brslen evropský

Euonymus europaeus

 

Øád: jesencokvìté (Celastrales)

Èeleï: jesencovité (Celastraceae)

 

Vìtšinou keø s vìtvemi v mládí zelenými, ètyøhrannými až ètyøkøídlými, hladkými. Listy øapíkaté, podlouhle kopinaté až vejèité, zašpièatìlé, u øapíku klínovité, lysé. Kvìtenství úžlabní, stopkatá, korunní plátky nazelenalé. Tobolky ètyøhranné s bílými semeny v oranžovém míšku, známé také jako “kvadrátky”. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì pøi okrajích lesù, v køovinách i na stráních od nížin až do podhùøí.