Buk lesní

Buk lesní

Fagus sylvatica

 

Øád: bukokvìté (Fagales)

Èeleï: bukovité (Fagaceae)

 

Statný strom se štíhlým kmenem a hladkou, bìlavì šedou borkou. Pupeny úzce kuželovité, pichlavì špièaté, èervenohnìdé s brvitými šupinami. Listy øapíkaté, témìø celokrajné, široce vejèité, zašpièatìlé, pøi spodinì až klínovité, lysé, na okraji brvité. Samèí kvìty v dlouze stopkatých pøevislých svazeècích; okvìtí èervenohnìdé. Samièí kvìty po dvou na konci letošních vìtévek, uzavøené ve spoleèné èervenavì hnìdé èíšce, otevírající se ètyømi chlopnìmi. Plody trojboké nažky – bukvice. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste dost hojnì od pahorkatin do hor; vytváøí významné spoleèenstvo – buèiny. Vysazuje se také v parcích pro ozdobu. Má velmi cenné tvrdé døevo.