Bukovinec osladičový

Bukovinec osladièovitý

Phegopteris polypodioides

syn. Ph. connectilis

Øád: osladièotvaré (Polypodiales)

Èeleï: kapradinovité (Aspidiaceae)

 

Z dlouhého oddenku vyrùstají až 40 cm vysoké, dlouze øapíkaté listy. Èepele jsou jednoduše zpeøené, kopinaté lístky hluboce peøenì laloènaté, pøi okraji a naspodu øídce chlupaté. Význaèný je sklon nejspodnìjšího páru lístkù a splývání nejspodnìjších úkrojkù; ostìry chybìjí. Výtrusnice dozrávají v èervnu a èervenci. Roste dost hojnì ve vlhèích, stinných lesích a na bøezích lesních potokù od pahorkatin do hor.